חוק המכר דירות

באמצעות חוק המכר (דירות) הטילו על הקבלנים מספר חובות שבין היתר נועדו להגן עלינו, הצרכנים, רוכשי הדירות. אך בנוסף, על מנת לנצל את הזכויות המגיעות לרוכשי הדירות בהתאם לחוק, רוכשי הדירות צריכים לפעול בהתאם לכתוב בחוק ועל פי ההלכות שנפסקו בבתי המשפט בישראל.
דוגמא לאחד מהכללים אשר עוגן בחוק היא כל נושא הבטוחות הכספיות. החוק קובע כי מוכרי דירות חייבים לספק לרוכשים בטוחות כספיות.
דוגמאות נוספות לחוקים שהתפתחו תוך כדי הליכים משפטיים רבים אשר נערכו בעקבות החוק הן: הסיבות לקבלת פיצוי עקב איחור במסירת הדירה, מוגדר גם פחות או יותר עד לאן יכול להגיע הגבול הדק שבין התכנונים שהוצגו ללקוח בפרוספקטים ובמצגות ובין הדירה עצמה המסופקת בפועל. חוק מכר הדירות אינו מאפשר לעגן בחוזי המכר תנאים והוראות שיפגעו ברוכשי הדירות – החוק נוצר לטובת הקונים בלבד.

איתור ליקויי בניה – הקש להצעת מחיר

חוק המכר וגילויים של ליקויי בנייה

בבסיסו של החוק סבור כי המבנים או הדירות אשר נמכרים לרוכשי הדירות הינם מוצרים "מורכבים" ולכן באם לא יהיו הוכחות אחרות – ליקויי הבנייה שימצאו אינם מראים על כוונה של קבלן לספק מוצר פגום מלכתחילה. ולכן החוק מחלק את האחריות של הקבלנים לליקויי הבנייה אם וכאשר יתגלו לשתי תקופות שונות: תקופה אחת היא שנות בדק ותקופה נוספת של שנות אחריות.
שנות בדק – השנים שבהן האחריות לתיקון ליקויי הבנייה מוטלת אך ורק על הקבלנים, אך אם הוכח על ידי הקבלים כי הליקויים נוצרו משימוש לקוי של הרוכשים או מחוסר זהירות ותחזוקה לקויה – האחריות לתיקון אינה מוטלת במאת האחוזים על הקבלנים.  תקופת שנות הבדק משתנה בהתאם לליקויים שנתגלו בנכס.
שנות אחריות – כאן המצב מעט שונה, כאשר על רוכשי הדירות להוכיח שהליקוי נוצר כתוצאה ישירה מעבודה לקויה של עובדי הקבלן ושימוש לא נכון בחומרי בנייה שיצרו ליקויים. רוכש הדירה צריך להוכיח שהליקויים הם לא תוצאה משימוש לא תקין שלו בדירה. שלוש שנים של שנות האחריות מתחילות ישר עם סיום שנות הבדק. אם קיימת אי התאמה ביסודות הנכס (לצורך הדוגמא, ליקויי בשלד הנכס) לא תהיה מגבלת זמן על תקופת אחריותו של הקבלן.

שימוש לא נכון ותחזוקה לקויה

קיימות מספר דוגמאות לשימוש לא תקין בדירה: שימוש בחומרי ניקוי שלא מתאימים לחומרים השונים בבית שגורמים לקילוף הצבע, גרירת חפצים כבדים המשאירים סימנים על הרצפה או הפרקט בדירה, טריקות של דלתות הכניסה לדירה שגורמות ליציאת מלבן הדלת מהקיבוע שלו בקיר הכניסה. בנושא התחזוקה הלקויה, החוק אומר כי קבלנים צריכים לספק לרוכשי הדירות הוראות ברורות לגבי תחזוקת הדירה. אי עמידה בהוראות הללו מצד הרוכשים עשוי לפגום בזכות לתיקון הליקויים.
בהוראות התחזוקה המיוחדות המסופקות על ידי קבלנים ניתן למצוא הוראה בדבר הטיפול והתחזוקה של גגות המבנים.

התייחסות אל ליקויי בניה בחוק המכר  – דירות

חוק המכר קובע חד משמעית שעל בניית דירות להתבצע על פי כללים ותקנות בהתאם לתקנים הישראלים המחמירים. בחוק נקבע כי הרוכשים צריכים להודיע לקבלנים על חוסרים, אי התאמות וליקויים בבנייה ולאפשר להם לתקן את הליקויים. כמו כן, על קבלני הדירות מוטלת החובה לתקן את הליקויים. בחוק מכר הדירות ליקויי בנייה מוגדרים בלשון "אי התאמה", כאשר מדובר על כל עבודת בנייה אשר מבוצעת בניגוד לחוקים, ולתקנות הבנייה הקבועים בחוק. כמו כן, כאשר מדובר בשימוש בחומרים ברמה ירודה או אי התאמה בין תוכנית הבנייה למפרט.

לצורך העניין, להלן מספר דוגמאות לליקויי בנייה שניתן למצוא היום בדירות בישראל: בנייה של חדרי מדרגות שלא מתאימה ובניגוד לתקנות התכנון והבנייה, טיוח קירות של חדר ביטחון בטיח שהעובי שלו גדול מהעובי המוגדר בתקן. כן, שימוש בריצוף המכיל סיד עלול ליצור קורוזיה בנצרת ברזל שמותקנת מתחת לריצוף ולכן מדובר בשימוש בחומרים ברמה ירודה. התקנה של חלונות שונים מסוג החלונות שבוצע במפרט שצורף לחוק המכר גם לצורך העניין ליקוי בנייה או "אי התאמה".

ההוראות הקבועות בחוקי המכר ובתקינה המאושרת הם הוראות קוגנטיביות לחלוטין ומעמדם גבוה יותר מאשר מעמד החוזה או המפרט המצורף לו. זאת אומרת שלא ניתן להכשיר את באמצעות חוזי המכר בנייה הנוגדת את החוקים והתקנות.