ליקויים בדלתות

דלתות פנים

טרם הותקנו מעצרים (סטופרים) לדלתות פנים בדירה. יש להתקין סטופרים למניעת נזק לקירות, כנפי דלתות וכו’.

זאת בהתאם לפסיקת ביהמ”ש השלום בקריות, לובל מאיר ויפעת נ’ אברהם יצחק בע”מ, ת.א. 2279/01 לפיו: “התקנת סטופר נכללת בגדר המונח של איכות בניה סבירה וכי חלה על הנתבעת להתקין אותו אף שהדבר לא צוין מפורשות במפרט”

דלת כניסה לדירה

לדירה דלת כניסה – פלדלת.
על גבי הדלת לא קיים סימון המעיד על כך שהדלת עומדת בדרישות הבידוד האקוסטי. הסימון נדרש בתקן הישראלי ת”י 5044 חלק 1 (דלתות כניסה ראשית לדירות מגורים), סעיף 2.3 , ציטוט:

2.3 סימון והוראות שימוש והתקנה

2.3.1. כל מכלל דלת יסומן על אגף הדלת או על הדופן הצדדית שלו, בסימון ברור ובר קיימא הכולל את שם היצרן ואת סימן המסחר הרשום שלו.
הסימון יסומן במקום גלוי לאחר ההתקנה, ויכלול גם את סימון מין הדלת בכוכביות, לפי טבלה 1.

2.3.2. אם חלות על הדלת דרישות אקוסטיקה, עמידות בעשן ועמידות באש, יסומנו הדלתות, נוסף על המפורט לעיל, גם לפי התקן המיוחד החל עליהן.
גובה אותיות הסימון יהיה 3 מ”מ לפחות.

סימון הזה הינו בנוסף לסימון שנדרש לגבי מיגון וחוזק הדלת שגם הוא חסר.

 

קטגוריות: ליקויים שהתגלו בבדיקה

Skip to content